content_copy

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Smluvní podmínky

Obchodní podmínky.

Dodací lhůty:
- zboží na skladě do 6 dnů
- zboží, které není na skladě je dodací lhůta 12 dnů, dodací lhůta může být prodloužena z důvodu
zpoždění dodávek dovozce (výrobce),v tom případě vás budeme informovat o předpokládaném termínů dodání,
V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 12 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.
-zákazník má právo na zrušení objednávky.

 

-dodavatel fa.U&M parts s.r.o. prodávající má právo na zrušení objednávky 

Prodávající může zrušit objednávku, pokud se zboží přestalo u dodavatele vyrábět a dále pokud objednané zboží přišlo od dodavatele poškozené, např. zboží poškodí kurýrní služba při dodávce do naší společnosti a další objednané zboží již není u dodavatele na skladě,nebo byla zjištěna špatná kvalita zboží při expedici.

VÝMĚNA ZBOŽÍ
-V případě potřeby , Vám nepoužité a nepoškozené zboží, po předcházející emailové domluvě rádi vyměníme.

-Zboží nám zašlete jako doporučený balík na naši fakturační adresu, včetně kopie faktury.
-Bude-li zboží v pořádku, tj. bez zjevných známek jakéhokoli opotřebení či poškození, obratem Vám zašleme nově zboží.

KONTROLA ZBOŽÍ PŘI DODÁNÍ ZÁKAZNÍKOVI KURÝRNÍ SLUŽBOU.

Reklamace doručené zásilky prostřednictvím kurýrní služby.
Při dodání zboží zkontrolujte dodanou zásilku. Za poškození zboží během přepravy odpovídá přepravce. Pokud je zásilka poškozena je nutné, aby příjemce sepsal s přepravcem reklamační protokol. Ihned prosím kontaktujte přepravní službu.Nejpozději do dvou dnů od doručení.

V případě nedodržení postupu,reklamace poškození nemůže být uznána.

 

 

 

ZÁRUKA A REKLAMACE
-Na veškeré námi nabízené zboží je poskytována záruka v zákonné lhůtě
24 měsíců.

Tato záruka platí pro běžné spotřebitele,neplatí při nákupu na IČO, živnostenský list.

Tato záruka platí pro běžné spotřebitele,neplatí při nákupu na IČO, živnostenský list.
Při nákupu na IČO platí tyto obchodní podmínky,
Pokud tedy podnikatel nakupuje jako podnikatel a nechá na fakturu napsat svoje IČO, nemá spotřebitelskou ochranu.
Při nákupu na IČO je záruka  5 měsíců.

Podnikatel nemá nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů při reklamaci. Kupující – podnikatel dále nemá nárok na náhradu škod, která byla způsobena vadným výrobkem v souladu s § 2943 Občanského zákoníku, výrobkem, při montáži nebo instalaci výrobku či jeho demontáži jakkoli jinak v příčinné souvislosti s výrobkem.

Při nákupu na ičo při reklamací vracíme peníze do dvou měsíců od přijetí zboží.

Při nákupu na ičo nelze odstoupit od smlouvy do 14 dnů a vrátit zboží. Běžný spotřebitel může odstoupit od smlouvy do 14 dnů.

 


Pro běžné zákazníky je 24 měsíců.


-Reklamované zboží nám zašlete jako doporučený balík na naši adresu včetně kopie faktury , uvedení důvodu reklamace , vyřízení reklamace do třiceti dnů.

-Bude-li Vaše reklamace vyhodnocena jako neoprávněná, zboží Vám bude vráceno zpět na Vaši adresu.

-Bude-li Vaše reklamace uznána, obratem Vám zašleme zboží nové nebo vrátíme kupní cenu.

-V případě, že nebude možné reklamované zboží v dohledné době vyměnit (např. že toto zboží není dlouhodobě skladem či se již nevyrábí), budeme Vás kontaktovat pro dojednání způsobu vrácení peněz.

-Náklady spojené s neoprávněnou reklamací, nese zákazník.

-Náklady na přepravné , je-li reklamace uznána, nese prodávající.

Pokud bude reklamace uznána , obdrží zákazník finanční prostředky do třiceti dnů včetně nákladů s odesláním zboží.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ PRO BĚŽNÉ SPOTŘEBITELE
-Veškeré zboží zakoupené můžete vrátit do 14 dnů od jeho převzetí.Do balíku prosím přibalte kopii faktury nebo její číslo a ču, náklady spojené s odesláním zboží k nám hradí zákazník.

Neposílejte prosím zboží na dobírku nebude převzato.

Zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, jedá se o jednorázové respirátory, roušky.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY PRO PODNIKATELE PŘI NÁKUPU NA IČO

Podnikatel nemá ze zákona právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů a tedy vrátit zboží.

Při nákupu na ičo při reklamací vracíme peníze do dvou měsíců od přijetí zboží.

 

. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

Je nám velice líto, ale z důvodu častého nepřebírání objednaných zásilek musíme zavést toto opatření.

 

NEVYZVEDNUTÍ ZÁSILKY

při nevyzvednutí zásilky zaslané v řádném termínu dle dostupnosti produktu  formou dobírky účtujeme poštovné, balné a manipulační poplatek ,smluvní pokuta, 160,- Kč.

Pokud se  zásilka odeslaná na dobírku vrátí jako nevyzvednutá, budeme účtovat  úhradu vzniklých nákladů.Viz Občanský zákoník,   dle  obchodních podmínek  smluvní pokutu ve výši 160,- Kč .Upozorňujeme, že veškeré pohledávky budou vymáhány právním oddělením.

 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
Pokud vznikne spor mezi spotřebitelem a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím na ČOI, stránky na www.coi.cz.
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/
Společnost je zapojena do systému AsekolOchrana osobních dat

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Naše společnost nezasílá zákazníkům obchodní sdělení, newsletter . Veškeré údaje jsou po zaslání objednávky smazány z internetového obchodu a emailu. Vaše osobní údaje potřebujeme pouze k odeslání objednávky, jedná se o kontaktní telefon,  adresu pro odeslání zboží, email pro potvrzení objednávky. 

 

Ochrana osobních údajů.

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je
U&M parts s.r.o.
U Zastávky 150, Horní Staré Město
Trutnov
54102
ČR
IČ 25930184
DIČ CZ25930184

ču.2500391705 / 2010

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

2. Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů .

Naše společnost uchovává pouze faktury pro případnou kontrolu finančního úřadu po dobu nezbytně nutnou jak ukládá zákon,

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
• zajišťující služby provozování e-shopu , proškolení zaměstnanci. 

Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 


Zákony a předpisy:
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
jsme plátci DPH,
adresa pro vrácení zboží,
U&M parts s.r.o.
Mladobucká 297
54102 Trutnov


U&M parts s.r.o.
U Zastávky 150, Horní Staré Město
Trutnov
54102
ČR
IČ 25930184
DIČ CZ25930184
jsme plátci DPH


Informace EET.

Zboží které bylo zaplaceno přepravní společnosti PPL, nepohledá EET ( všechny takto přijaté platby, jsou zasílaný přepravní společnosti PPL na bankovní účet prodávajícího, nejedná se tedy o klasickou platbu v hotovosti mezi prodávajícím a kupujícím.)

 

Naše desatero GDPR kterými se naše společnost řídí .

 

01 Mlčenlivost Citlivé a osobní údaje zákazníka či kolegy sděluji pouze oprávněné osobě a jen pokud je to opravdu nezbytné.

 

02 Minimum Pravidelně kontroluji, zda zbytečně neschraňuji data zákazníků u již vyřízených požadavků.

 

03 Pošta Dávám pozor, aby e-mail s citlivými a osobními údaji nebyl odeslán jinému příjemci než tomu, komu byl určen.

 

04 Tisk Vytištěné materiály s údaji zákazníků vždy zabezpečím tak, aby nemohly být zneužity.

 

05 Uzamknutí Když se vzdálím od počítače, zamknu ho.

 

06 Ochrana Svůj firemní notebook, tablet a telefon, který obsahuje citlivé a osobní údaje, ochráním i mimo firmu proti krádeži a zneužití.

 

07 Diskrétnost Vynášet citlivé informace o zákaznících a interních věcech mimo firmu je pro mě tabu.

 

08 Šifrování Pokud potřebuji přenést data zákazníka na USB disk, zašifruji jej.

 

09 Hesla Hesla potřebná pro přístup k počítači a dalším místům nosím v hlavě, nikdy je nemám napsaná na nástěnce, stole apod.

 

10 Předvídání Při každé manipulaci s osobními údaji se snažím předvídat a zabránit rizikům jejich úniku, ztráty či zneužití.

 

 

Naši zaměstnanci potvrzují podpisem že byli proškolení tímto desaterem a řídí  se dle něj.

 

V Trutnově 25.5. 2018,

 

Zásady ochrany osobních údajů Cookies.

Vašeho soukromí si vážíme. Toto je informace o způsobu zpracování, právním základu, účelu a rozsahu informací, jež o našich zákaznících a návštěvnících našich stránek zpracováváme.

Správce osobních údajů: U&M parts s.r.o., IČ 25930184 se sídlem U Zastávky 150, Trutnov 54102, cz.

Údaje na Vašem zařízení

Na Vašem zařízení ukládáme cookies. Obsah souborů cookies představuje způsob, jak identifikovat konkrétního návštevníka a poskytnout mu možnost průběžné interakce s webovou stránkou, zejména umožnění vytvoření uživatelského účtu, přihlášení, nákupu. Dále můžou být využity pro technickou optimalizaci provozu platformy webových stránek, bezpečnostní funkce a technický záznam volby preference zobrazení dle Vašeho zařízení technickým provozovatelem infrastruktury. Poskytovat základní funkčnost, pečovat o provozní bezpečnost a stabilitu je naším oprávněným zájmem.

Soubory cookies mužeme využít i k dalším účelům na základě Vašeho souhlasu. S ohledem na povahu a účel využití údajů rozlišujeme tyto základní druhy:

  • Funkční: Doplňkové funkce, které zlepšují váš zážitek z prohlížení, ukládají některé vaše preference bez uživatelského účtu nebo bez přihlášení, použítí skriptů a/nebo zdrojů třetích stran, widgety atd.
  • Analytické: Použití analytických nástrojů nám umožňuje lépe porozumět potřebám našich návštěvníků a tomu, jak naši stránku používají. Můžeme použít nástroje první nebo třetí strany ke sledování nebo zaznamenávání vašeho procházení našich webových stránek, k analýze nástrojů nebo komponent, se kterými jste interagovali nebo je používali, k zaznamenávání konverzních událostí a podobně.
  • Marketingové: Můžeme používat soubory cookie a nástroje třetích stran k vylepšení nabídky produktů a/nebo služeb naší nebo našich partnerů, její relevance pro vás na základě produktů nebo stránek, které jste navštívili na tomto webu nebo na jiných webových stránkách.

Můžeme využít lokálního úložiska Vašeho prohlížeče. Toto činíme na základě Vašeho souhlasu.

Právo na přístup a jiná práva

Dle patřičných právních ustanovení máte právo:

  • na opravu chybných osobních údajů,
  • požadovat výmaz osobních údajů, jež o Vás zpracováváme, vyjma údajů, kde nám jejich zpracování ukládají jiné právní predpisy nebo právní zájem,
  • právo požádat o přenos osobních údajů nebo omezit jejich zpracování.

Kontakt

V případě dotazů či jiných žádostí můžete kontaktovat správce údajů, resp. pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese nakupextra@gmail.com.

Dále se mužete obrátit na příslušnou instituci ochrany osobních údajů.

Aktualizováno: 01.01.2022

 

Odstoupeni od smlouvy , reklamace, formulář. 2.odt (16906)

Více zde: https://www.medicaleu.cz/smluvni-podminky/

 

 

Formuláře pro odstoupení od smlouvy a reklamace.

 

Odstoupení od smlouvyDobrý den,dne, datum nákupu ,jsem si prostřednictvím internetového obchodu na webových stránkách ,zakoupil následující zboží, druh zboží …............. .S ohledem na to, že jsem zboží zakoupil prostřednictvím Internetu, uplatňuji tímto v souladu s § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, své právo a odstupuji bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce od kupní smlouvy, a to ve 14denní lhůtěod převzetí zboží.Tímto Vás žádám o vrácení finanční částky zaplacené za zboží, a to v 14denní lhůtě ode dne odstoupení a to převodem na můj účet , nebo složenkou,ču .pro vrácení finnanční částky......................S pozdravem,

Datum,Info, odstoupení od smlovy můžete také přiložit ke zboží a odeslat k nám na adresu, nezapomeňte přiložit kopii faktury ,jakmile zboží dorazí obratem pošleme finanční částku.Vše vyřídíme tak jak nám zákon ukládá.Adresa pro zaslání,

U&M parts s.r.o.

 Ondřej Udatný

Mladobucká 297

54102 Trutnov Reklamace zboží .

 

číslo faktury,

 

datum,

 

 

důvod reklamace,

 

 

podpis,

 

datum,

 

 

Přiložte prosím kopii faktury.

Vaši reklamaci se pokusíme vyřídit v nejkratší možné době, jak nám zákon ukládá.

 

 

Adresa pro zaslání,

U&M parts s.r.o.

 Ondřej Udatný

Mladobucká 297

54102 Trutnov

 

 

 

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
Přepravní služba GLS Česko
Přepravní služba GLS.Před odesláním zásilky Vás budeme informovat na vámi uvedeném tel. nebo e mailu, do objednávky prosím uvádějte tel. číslo.Toto přepravné platí pouze pro Českou Republiku.
119,00 Kč ZDARMA
Pobočka GLS Parcel Shop
Pobočka GLS Parcel Shop Jak funguje doručení na Partnerskou provozovnu? Nejste vázáni časem doručení .... GLS ParcelShop. Zásilku doručíme do odběrného místa, kde si ji vyzvednete podle svých možností. Nejste vázáni časem doručení.
119,00 Kč ZDARMA
Přepravní služba GLS Slovensko
205,00 Kč ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
Bankovní převod ČR
Bankovním převodem . Vyčkejte prosím na přidělení variabilního symbolu, děkujeme. ExtraCeny.eu
BEZ POPLATKU
Dobírka ČR
37,00 Kč
Bankovní převod PPL Slovensko
BEZ POPLATKU
Platba při převzetí Slovensko
50,00 Kč

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF